Jméno
Heslo
Trvale přihlásit 
Nová registrace
Èesky English
Vyhledávání
Rozšírené ...

||
 

 Kategorie: / Články & návody / Uživatelské návody

 

FAP, Eolys - kedy doplnit-vycistit, strucny popis funkcie


Fakty:
Existujú dva druhy EOLYSu (aditíva)
Generácia 1: rv. 2000 - 2002 (do ORGA 9491) označenie DXP42
Generácia 2: rv. 2003 (od ORGA 9492) označenie EOLYS 176, náhrada od citroenu Infineum F7995

ORGA 09492 je 4. November 2002

DXP42 sa dodáva v 4.5l nádobe
EOLYS 176 v 3l alebo 1l nádobe, ako plniaca sada.

Všetky FAPom vybavené autá by mali ma 5L nádobkou na aditívum,
pričom menšia kubatúra uvedená po r.2004 (1.6HDi) má len 3L nádobku.
Spotreba aditíva záleží od spotreby paliva, čo je dos logické.

Čo je vlastne FAP a ako funguje:

Začneme tým že natankujeme. Auto zistí, že bola otvorená a zatvorená nádrž a taktiež zistí natankované množstvo paliva. Na C5 sú na zátke magnety, ktoré slúžia ako spínač a informácia pre počítač o otvorení / zatvorení nádrže. Podža množstva natankovaného paliva sa vstrekne dávka aditíva do nafty (vstrekovaním sa zároveň mieša nafta v nádrži a celý proces trvá asi 4 minúty - pri starších modeloch je poču vrča čerpadlo na nádrži (po natankovaní, zapnutí kžúča v zapažovaní minimálne na jednu minútu a jeho vypnutí sa spustí proces aditivácie - zväčša je to tak, že na pumpe natankujete, naštartujete a prídete domov, po zaparkovaní auta a vypnutí zapažovania sa spustí proces aditivácie)).
Aktívna čas aditíva "CERÍN" má za následok, že pri spalovaní viaže na seba nespálený uhlík a tým vytvára uhlíkove "hrudky", ktoré neprejdú cez FAP filter. Filter je v podstate obrovské sitko s množstvom kanálikov, kde sa zachytávajú tieto uhlíkové hrudky.
Keď sa zaplní týmito uhlíkovými hrudkami, spúša sa proces regenerácie. Zaplnenos sa zisuje pomocou tlaku pred a za filtrom - meraním rozdielnosti týchto tlakov (to sú tie kovové trubky čo z filtra idú smerom k motoru). Pri dostatočnej teplote a zaažení motora, prebieha regenerácia a to tak, že pri (4tom takte) výfuku je do valca vstreknutá nafta, ktorá prechádza spolu s výfukovými plynmi do filtra kde začne horie a tým spáli usadený uhlík, zostáva tu len častica aditíva, na ktorej bol uhlík naviazaný. Ak sa preruší tento proces, tak sa opakuje hneď pri prvom možnom dosiahnutí teploty a zaaženia. Ak sa regenerácia opä preruší, pri ďalšom naštartovaní sa spustia spotrebiče energie, aby došlo k rýchlejšiemu zahriatiu motora a proces regenerácie sa mohol spusti. Ak sa to nedarí, prichádza do úvahy hláška "UNBLOCK DIESEL FILTER", čo znamená, že auto po vás chce aby ste šli aspoň 60km/h minimálne 5 minút, aby sa filter mohol zregenerova (pozn. autora: v  takomto prípade odporúčam ís na dialnicu a na 4tom prevodovom stupni pri otáčkach motora 3500 - 4200ot / min prejs +-15km). Filter pri regenerácii dosahuje teploty okolo 500 stupňov celzia a preto po zastavení skoro po regenerácii alebo prerušenej regenerácii ostáva pri 1.6HDi bežat ventilátor chladiča - nakožko filter nie je ako pri ostatných motoroch pod autom, ale v motorovom priestore, aby ho ochladilo a nevzniklo samovznietenie, alebo iné poškodenie.
Tým že vo filtry zostáva zbytok aditíva sa filter postupne zanáša a doba regenerácie sa priamoúmerne skracuje až dosahuje hodnoty, že sa regeneruje každých 100-200 km, čím sa aj zvyšuje spotreba a znižuje výkon. Zanesenie filtra záleží na jeho vežkosti a type, pri každej motorizácii je to inak.
Tu nastáva potreba servisova FAP.
Niekožko faktov:
Generácia 1: rv. 2000 - 2002 (do ORGA 9491) označenie DXP42 je riešené tak, že minuté aditívum = zanesený FAP filter, obe hodnoty sa nulujú spolu.
Generácia 2: rv. 2003 (od ORGA 9492) označenie EOLYS 176 už sa dolieva aditívum zvl᚝ a filter rieši zvl᚝.

Čo teda obnáša servis FAPu.
Oficiálna cesta CITROENu je, demontova filter, tento posla výrovcovi na repasáciu a namontova nový / repasovaný filter. Na starý filter sa vzahuje opcia a je vyžadované jeho vrátenie. Po výmene sa doleje aditívum a spraví sa reset počítadiel diagnostikou.
Nakožko toto je pre väčšinu z nás predražený spôsob, rieši sa to následovne:
Vozidlo pristavíme na dvihák / montážnu jamu. Odpojíme akumulátor.
Odmontujeme z filtra zadnú trubku, a demontujeme svorku spájajúcu zadné výfukové potrubie z filtrom. Týmto filter dokážeme nahnú dospodu a povoli 4 skrutky ktoré ho spájajú s katalyzátorom. Týmto sa nám rozdelí na dve časti, pozor na tesnenie.
Ak sa nám to nepodarilo, trubky bývajú pripečené, treba demontova celý katalyzátor spolu s filtrom. Odpojíme hadičky idúce na filter (stlači plastové príchytky a stiahnu hadičky - sú rozdielnej dĺžky, takže by sa nám to nemalo podari vymeni pri skladaní. Demontujeme teplotné čidlá. Jedno z nich má konektor pod autom, ten stačí odpoji, netreba demontováva celé čidlo, druhé je na dlhom kábli, to odporúčam demontova - lepšie ako vymotáva celý kábel. Demontujeme prednú sponu spájajúcu katalyzátor s ocelovou ohybnou rúrou výfuku a celok odvesíme z uchytenia.
FAP filter

Mimo auta demontujeme trubky (tu už máme prístup na laborovanie), odmontujeme filter a pustíme sa do samotného vyčistenia.

zanesený filter

Vysokotlakovým čističom s horúcou vodou (laicky horúca wappka) preplachujeme filter z každej strany až kým z neho nejde len čistá voda. Treba by dôkladný a zo zadnej časti cez výfukovú rúru mieri aj na okraje, aby sa nevyplachoval len stred, ale aj okraje (ak nie sme dôkladný vyčistenie pomôže len na vežmi krátku dobu).
U P O Z O R N E N I E ! ! !
Z filtra bude vyteka akoby biely alebo oranžový piesok - CERÍN. Toto je karcinogénna a škodlivá látka - treba by opatrný a dodržova BOZP (bezpečnos a ochrana zdravia pri práci) a takisto zabezpeči nakladanie s nebezpečným odpadom - v žiadnom prípade nevypúša do kanalizácie / prírody.

Celý proces čistenia trvá asi hodinu.
Po vyčistení namontujeme filter na auto a zložíme obráteným spôsobom ako pri rozoberaní.

vycisteny fap

Teraz pristúpime k doliatiu aditíva.
Pripojený akumulátor. Auto v rovine.
Demontujeme žavé zadné koleso - zachova rovinu - nenakláňa.
Demontujeme plastový podbeh.

podblatnik

Tu sa nachádza plniaca trubka.
Do tejto pripojíme trubku z plniacej sady.

pripojenie plniacej sady

Z nadrzky aditíva odsránime vežkú zátku.

nadrzka na eolys

Podložíme malú nádobu pod vyústenie (prípadne použijeme dlhú hrubú hadicu z plniacej sady na predĺženie).
Otvoríme nádobu s aditívom, naskrutkujeme vrchnák s ventilom, nádobu postavíme na stojan, tak aby plniaca hacia z ventilu smerovala nadol a otvoríme ventil. Aditívum začne nateka do nádržky, priebežne kontrolujeme či cez prepad nepreteká aditívum, ak začne, zavrieme ventil a necháme aditívum dotiec. Ak nezačne, počkáme až kým nevytečie všetko z nádoby do nádržky. Demontujeme plniacu sadu, namontujeme zátku na nádržku, pripevníme plniacu trubku, namontujeme plastový podbeh a koleso.

Teraz je potrebné zájs na diagnostiku a necha zresetova počítač FAPu.
Pri starej generácii FAPu treba tieto úkony robi naraz, tj. čistenie filtra a doliatie aditíva, pri novej generácii sa tieto robia každá zvl᚝.

Ak sa objaví hláška DIESEL ADITIVE MINIMUM LEVEL, neznamená to, že je prázdna nádobka, ale:
DXP42 -> začne upozorňova po spotrebovaní 3l, plniaca sada je 4,5l - teda zostáva ešte 1.5l
EOLYS_176 -> po spotrebovaní 2l - plniaca sada je 3l - teda zostáva ešte 1l
Z tohoto plynie - žiaden stres ak sa táto hláška objavý, je možné prejs kžudne 30000km.
Minimálne množstvo paliva na natankovanie a správnu funkciu aditivácie je 10l, optimálne je tankova prázdna - plná.

Do ORGA 09492 (pre DXP42) sa na určenie nízkej hladiny používa hladinomer, po tomto dátume je spotreba počítaná podža počtu vstreknutí aditíva.

Ak hladinomer prestane fungova, čo sa v poslednej dobe stáva dos často, dá sa toto nahradi odporom 1K5, je však potrebné ma na pamäti, že nás to neupozorní na nízku hladinu aditíva a doplnenie a čistenie musíme vykona najneskôr po 80000km.

Foto vnútra nádržky: http://www.c5club.cz/galerie/technika/obsah-nadrze-na-eolys

Popis pre resetnutie (prístroj LEXIA)
C5 1 - DXP42
1. spravi fyzickú prácu - tj. vždy vyčisti/vymeni FAP filter, dolia aditívum (C5 1 resetuje stav fapu a aditíva naraz)
2. zresetova diagnostikou počítadlo v ECU aditivácie (overi v meraní hodnôt, že je v stave nízka hladina nedosiahnutá), odpoji diag
3. zapnú kžúč na 1+ minútu
4. vypnú kžúč a nalia aspoň 10l nafty (10l je písaná jednotka, keď sa dá 10 môže to pochopit systém ako 9 a proces je chybný - odporúčam plnú nádrž)
5. zapnú kžúč na 1+ minútu
6. vypnú kžúč na 5 minút (bude počut vrčanie čerpadla v priestore nádrze, čo trvá približne 4 minuty, ak sa to nespustilo, bolo krátko zapnuté zapažovane)
7. trvalá chyba v ECU o nízkej hladine aditíva sa zmení na prechodnú a vtedy sa môže zmaza

Z vlastnej skúsenosti, resetnutie počítadla:
Resetol som stav a normálne som jazdil až do potreby tankova (najazdil som asi 300km), na pumpe som po natankovaní naštartoval a pokračoval v jazde, potom som ostal stá, zhasol, vybral kžúč a asi po 1 min bolo počut vrčat čerpadlo v nádrži, čo trvalo okolo 4 min, potom to bolo zresetovane a hláška z dispalya PP o nízkej hladine zmyzla, po príchode domov som zmazal prechodnú chybu v motore (ak by tam zostala predpokladám že sa po nejakom čase hláška vráti)

EOLYS_176 a C5 2
1. resetnú počítadlo v ECU aditivácie - do 1 min odpoji diagnostiku
2. otvori na 30 sekúnd nádrž
3. zatvori nádrž (overi stav resetu)
4. zmaza chybu z motora (ak je všetko ok, nevráti sa)

objednacie čísla v citroene:
9979.95 -> DXP42
9736.97 -> Infineum F7995 (pôvodne EOLYS 176)


Použité materiály: Internet, vlasná skúsenos
Foto: Galéria C5 club, igok, Jeffrey, jumep

Od zobrazené 118618 x.

  
Uživatelé online  
Nejnovější příspěvky  
Inzerce  
Obrázky  


Š 2007-2017 :: by c5club,optimalizováno pro rozlišení 1024x768, Firefox, Kontakt/Administrator